Πώς Λειτουργεί

Το EDSS χρησιμοποίεί τα παρακάτω 5 βήματα.

 how does edss work el

1. Αναγνώριση Σχετικών Οικοσημάτων

Καταρχάς το EDSS αναγνωρίζει τα οικοσήματα τα οποία είναι σχετικά (1) με τη λειτουργία, το προϊόν ή τις υπηρεσίες της εταιρείας/χρήστη και (2) με τη στρατηγική ανάπτυξης ή μάρκετινγκ της εταιρείας.

2. Αξιολόγηση Χρησιμότητας

Στο δεύτερο βήμα, το EDSS αξιολογεί την Αποτελεσματικότητα ή Χρησιμότητα καθενός από τα Σχετικά Οικοσήματα που αναγνωρίστηκαν στο προηγούμενο βήμα, με τη στρατηγική ανάπτυξης/μάρκετινγκ της εταιρείας. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της εταιρείας σχετικά με 8 κύρια χαρακτηριστικά των οικοσημάτων, όπως η Επίδραση στην Αγορά και η Αξιοπιστία. Το EDSS συνδυάζει αυτές τις πληροφορίες μαζί με 48 επιπρόσθετα χαρακτηριστικά , προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της Χρησιμότητας.

3. Αξιολόγηση Συμμόρφωσης

Στο τρίτο βήμα, ο χρήστης εισάγει πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική ή διαχειριστική ικανότητα της εταιρείας, σε σχέση με 10 διαφορετικές περιοχές διαχείρισης, όπως η Παρακολούθηση, η Πολιτική και η Διαχείριση Κύκλου Ζωής. Το EDSS  συγκρίνει αυτές τις πληροφορίες με τις απαιτήσεις των Σχετικών Οικοσημάτων και αξιολογεί το βαθμό Συμμόρφωσης της εταιρείας με το καθένα.

4. Αποτελέσματα

Στο τέταρτο βήμα, το EDSS παρουσιάζει σε ένα διάγραμμα δύο αξόνων, τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων Χρησιμότητας και Συμμόρφωσης για όλα τα Σχετικά Οικοσήματα . Το γράφημα βοηθάει το χρήστη να κατανοήσει καλύτερα τη σχετική σημασία, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε οικοσήματος. Οι άξονες του γραφήματος παρουσιάζονται σε ποσοστό % του μέγιστου εφικτού επιπέδου.

5. Βελτιωτικές Ενέργειες

Στο τελευταίο βήμα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα οικοσήμα από το γράφημα αποτελεσμάτων και να δει  μια λίστα με Βελτιωτικές Ενέργειες που προτείνει το EDSS, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία να αυξήσει το βαθμό συμμόρφωσής της με το επιλεγμένο οικοσήμα.