Υδατικό Αποτύπωμα

Water-Footprint2

Οι Υπηρεσίες μας

  1. Μέτρηση Υδατικού Αποτυπώματος προϊόντος/υπηρεσίας για ορισμένες ή όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής
  2. Διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης πολιτικής μείωσης της κατανάλωσης του νερού.


Τα Οφέλη σας

  • Μείωση κατανάλωσης νερού και κόστους
  • Αύξηση αποδοτικότητας (οικο-αποδοτικότητα)
  • Καθιέρωση οργανισμού ως πρωτοποριακού
  • Εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
  • Ουσιαστική συμβολή στην στρατηγική Κοινωνικής Ευθύνης και στην Έκθεση Αειφορίας

Τι είναι;

Το Υδατικό Αποτύπωμα (Water Footprint) εκφράζει την ποσότητα νερού που καταναλώνεται άμεσα ή έμμεσα (από την εφοδιαστική αλυσίδα) για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Η μέτρηση του Υδατικού Αποτυπώματος είναι βασική προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού, με απώτερο σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης του.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η βελτίωση του Υδατικού Αποτυπώματος επιφέρει μια σημαντική μείωση του ρίσκου, το οποίο μπορεί να επηρεάσει μια επιχείρηση/προϊόν/υπηρεσία με πολλούς τρόπους. Η αλόγιστη χρήση των υδατικών πόρων έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων, τη μείωση των υδατικών αποθεμάτων και την έλλειψη  διαθέσιμου νερού για πολλές χρήσεις (ανθρώπινη κατανάλωση, γεωργία, βιομηχανική χρήση κλπ.). Η αύξηση του κόστους καθώς και η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές, οι ΟΤΑ, αλλά και οι επιχειρήσεις. Η ανάλυση του Υδατικού Αποτυπώματος Προϊόντος/υπηρεσίας/επιχείρησης αποτελεί ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για να προσδιοριστούν οι περισσότερο υδατοβόρες διεργασίες, αφενός στα πλαίσια μιας επιχείρησης και αφετέρου στην αλυσίδα προμηθειών της. Αυτό επιτρέπει την ορθολογικότερη χρήση νερού, η οποία αποβλέπει και συνδυάζει τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, ιδιαίτερα σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Google+