Σύστημα Γ – Βελτίωση Επάρκειας

Σύστημα Γ

Σκοπός του Συστήματος Γ είναι να βοηθήσει την επιχείρηση να βελτιώσει την οργανωτική/λειτουργική της επάρκεια ώστε να αποκτήσει το Βέλτιστο Οικοσήμα. Αυτό θα το επιτυγχάνει δίνοντας οδηγίες και προτείνοντας λειτουργικές επεμβάσεις οι οποίες θα καλύψουν την απόκλιση των επιπέδων μεταξύ του Εφικτού και του Βέλτιστου Οικοσήματος.