Σύστημα Α – Βέλτιστο Οικοσήμα

 Σύστημα Α

Σκοπός του Συστήματος Α είναι να αναγνωρίσει το Βέλτιστο Οικοσήμα. Θα βασίζεται σε μια ειδική βάση δεδομένων η οποία θα περιέχει τα χαρακτηριστικά όλων των διαθέσιμων οικοσημάτων διεθνώς. Το Σύστημα Α θα αποτυπώνει, καταρχάς, μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου τη Στρατηγική της επιχείρησης για την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών (π.χ. τύποι προϊόντων προς πιστοποίηση, αγορές εξαγωγών-στόχοι για κάθε προϊόν, διαθέσιμος αντίστοιχος προϋπολογισμός). Τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα χρησιμοποιούνται για:

  • αποκλεισμό από τη βάση δεδομένων των οικοσημάτων που δε σχετίζονται με τη στρατηγική της επιχείρησης (π.χ. σύμφωνα με γεωγραφικά ή οικονομικά κριτήρια),
  • κατάταξη των υπόλοιπων οικοσημάτων της βάσης δεδομένων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και συντελεστών βαρύτητας που αντανακλούν τη στρατηγική της επιχείρησης (π.χ. σημασία εξωτερικής πιστοποίησης, κόστος, φήμη κτλ.).

Το EDSS θα αναγνωρίζει έτσι το Βέλτιστο Οικοσήμα (1ο σε κατάταξη), σε συνολικό και κλαδικό επίπεδο.