Ξεκίνησε το Β’ Μέρος του EDSS

Πρόσφατα ξεκίνησε το Β΄ Μέρος του EDSS το οποίο περιλαμβάνει την συλλογή πληροφοριών από τις συμμετέχουσες εταιρίες σχετικά με την εσωτερική δομή και λειτουργίας τους. Οι πληροφορίες αυτές θα αξιολογηθούν προκειμένου να αναγνωριστεί το Εφικτό Οικοσήμα (Best Fit Ecolabel) το οποίο μπορούν να λάβουν οι εταιρίες με την παρούσα δομή και λειτουργία τους.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν:

  • στο εύρος των περιβαλλοντικών και κοινωνικών διαστάσεων που παρακολουθούνται
  • στη συχνότητα της παρακολούθησης αυτών των διαστάσεων
  • στην ύπαρξη σχετικών αρμοδιοτήτων και διεργασιών διαχείρισης
  • στην σχετική αξιολόγηση των προμηθευτών
  • στη σύνδεση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), και
  • στην εφαρμογή σχετικών πολιτικών.