Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος

EPD_Logo_IBU

epd-logo

 

Οι Υπηρεσίες μας

  1. Εκπόνηση μελέτης Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες Οδηγίες Κατηγορίας κάθε προϊόντος/υπηρεσίας(Product Catefory Rules, PCR), για την αναγνώριση και υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν σε όλο τον κύκλο ζωής του. 
  2. Δημιουργία του περιεχομένου της Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) όπου παρουσιάζονται τα συνοπτικά αποτελέσματα της τεχνικής ανάλυσης. 
  3. Υποστήριξη στην διαδικασία πιστοποίησης
  4. Δημιουργία Βιώσιμου Brand, χρησιμοποιώντας το EPD για την επικοινωνία και το μάρκετινγκ του προϊόντος/υπηρεσίας.


Τα Οφέλη σας

  • Εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  στις πράσινες προμήθειες του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
  • Διασφάλιση πρόσβασης στις οικολογικά ευαίσθητες/απαιτητικές διεθνείς αγορές
  • Υποστήριξη του Πράσινου Μάρκετινγκ
  • Υποστήριξη Οικολογικού Σχεδιασμού προϊόντων
  • Ουσιαστική συμβολή στην Στρατηγική Βιωσιμότητας (Κοινωνικής Ευθύνης) και στην Έκθεση Βιωσιμότητας
  • Θωράκιση ενάντια στην “Πράσινη Εξαπάτηση” (Greenwashing)

Τι είναι;

Το EPD ή Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration) είναι ένα σύστημα Οικολογικής Σήμανσης το οποίο παρουσιάζει τα περιβαλλοντικά δεδομένα ενός προϊόντος σύμφωνα με προκαθορισμένες κατηγορίες παραμέτρων ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο ISO 14025. Στόχος ενός EPD είναι η παροχή αξιόπιστων και επαληθευμένων πληροφοριών για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών για ένα προϊόν, καθώς και η παροχή μιας πλατφόρμας για τη δίκαιη σύγκριση προϊόντων και υπηρεσιών ως προς την περιβαλλοντική τους επίδοση.

Γιατί είναι σημαντικό;

Υπάρχει πλέον μια αυξανόμενη ζήτηση για ποσοτικοποιημένη περιβαλλοντική πληροφορία, τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από τα ενδιαφερόμενα μέρη τους. Τα συστήματα EPD παρέχουν αυτή την πληροφορία με αντικειμενικό, έγκυρο, επαληθεύσιμο και ακριβή τρόπο καθώς βασίζονται στη μεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Τα EPD χρησιμοποιούνται διεθνώς στις διαδικασίες προμηθειώντόσο του δημόσιου όσο και ιδιωτικού τομέα, ως αποδεικτικά στοιχεία για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών και υπηρεσιών. Η πρακτική αυτή επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργώντας την ανάγκη για τη βιώσιμη διαχείρισή της. Η ποσοτικοποιημένη, δομημένη και ομογενοποιημένη πληροφορία που παρέχουν τα EPD, επιτρέπουν στην επιχείρηση/οργανισμό να εστιάσει καλύτερα σε τομείς όπως ο οικολογικός σχεδιασμός και η οικο-καινοτομία για την βελτίωση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν.

Σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά και παγκοσμίως, ο κατασκευαστικός κλάδος και οι παραγωγοί δομικών υλικών έχουν ξεκινήσει δυναμικά να πιστοποιούν τα προϊόντα τους σύμφωνα με κάποιο σύστημα EPD. Κίνητρο αποτελεί η Οδηγία ΕΕ 89/106/ΕΟΚ για τα Κατασκευαστικά Υλικά και ο Κανονισμός για τα Κατασκευαστικά Υλικά, ο οποίος θα τεθεί σύντομα σε ισχύ, με τον οποίο απαιτείται η δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των υλικών.

Πέραν του κατασκευαστικού, και άλλοι κλάδοι όπως τρόφιμα και ποτά, ηλεκτρονικά προϊόντα, μεταφορές κ.ά. έχουν ξεκινήσει πιστοποιήσεις EPD των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Google+